Leren & Ontwikkelen
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Leren & Ontwikkelen – Eindversie: december 2016. Bijstelling tekst t/m december 2018.  

Het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ omvat een ontwikkelingsonderzoek naar het concept ‘Actief leven, sporten-bewegen en leren-ontwikkelen’ in de periode 2009 t/m december 2016. Dit vormt de kern van deze site. Het is een vervolg op een eerder onderzoek - van 1998 t/m 2009 – naar ‘Actief leren onderwijzen’ op het gebied van de lichamelijke opvoeding op school, de (jeugd)sport en lerarenopleidingen voor vakleraren LO (ALO's/Instituten voor Sportstudies). Op deze site treft u hierover vele artikelen en (gratis te downloaden) publicaties. De kern van ons verhaal en de (onderstreepte) opvattingen daarbij gaan over de 'Actieve leefstijl' die deels bij deze link verder wordt uitgewerkt.....


Zowel jong als oud ambieert een leven lang actief (ondernemend, vitaal) leven. Daarvoor is een optimaal fysiek, sociaal én mentaal-cognitief beleven, leren - ontwikkelen nodig. Het niveau dat je kunt bereiken hangt af van de eigen competenties en de mogelijkheden van (leer- en ontwikkel)omgevingen of de mate van het veranderen daarvan. Actief ontwikkelen vraagt om een veelzijdige en veelvormige inhoud. Zo mogelijk een allround functioneren op vele manieren en gebieden. Sport, als aspect van ontspanning, is zo’n gebied dat behalve een allround (fysiek, sociaal en mentaal) ontwikkelen ook optimaal en/of maximaal ervaren mogelijk maakt. Dat heeft een grote invloed op het eigen welbevinden en van een groep. Sport moet dan niet alleen competitief, maar (bij het ouder worden vooral) ook recreatief/onderling uitgevoerd kunnen worden.  
Een actieve leefstijl draagt bij aan het meer zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk handelen én biedt mogelijkheden tot een voortdurend investeren in jezelf, in de relaties met … en het inspireren van anderen (coachen/begeleiden) plus in het veranderen van omgevingen. Plezier en resultaat zorgen voor een vitaal leven. Samenwerkend leren in een ‘club(je)’, bevordert de ontwikkeling van ‘inhoud’, ‘wijze van deelnemen’ en het blijven participeren in de samenleving.
Veelzijdig, veelvormig en/of allround handelen is relatief complex en vereist het leren van totaalplaatjes (vier tegen vier volleyballen). De mens is ook zelf een ‘totaalplaatje’ (van lichaam, geest, omgeving) die de werkelijkheid als een bewust en - vooral – onbewust ‘totaal’ waarneemt. Het vraagt om kennis (leren) begrijpen, integreren en toepassen en het ontwikkelen van kunde of een geheel van vaardigheden, om doelgericht te kunnen handelen.

Vanaf 2010 promoot en ontwikkelt OLDACTION het lokaal en landelijk als een sociale innovatie op het gebied van sport en leefstijl. Het project is in 2016 afgerond, maar de site blijft operationeel. Bijstellingen van teksten zullen, als de actualiteit op dit gebied daar aanleiding toe geeft, blijven plaatsvinden. Informatie over de OA-De projectontwikkeling van ’55-plus Sport & Leefstijl’ is te vinden WERKWIJZE OA-CLUB

De opzet van de OA-site is als volgt…..
*HOME & LEESWIJZER-NIEUWSBRIEF geven de structuur van het concept ‘actief leven, sporten en ontwikkelen’ op deze site aan. 
Er zijn drie centrale links, waarin vijf kernteksten zijn opgenomen, namelijk 
*ACTIEVE LEEFSTIJL. Kernartikel 1: Sociale innovatie voor de 55-plusser die 'anders' wil sporten en leven.  Kernartikel 2: Fysiek, sociaal én mentaal actief leven. Daarnaast enkele artikelen die aspecten van ACTIEVE LEEFSTIJL verder uitwerken. De INTRO bij deze link helpt u verder. Praktijk: CLUBVORMING
,  & VOORBEELD CLUBVORMING. Voor bronnen zie: LITERATUUR.

*ANDERS SPORTEN. Kernartikel 3: Het 'anders' sporten (en leven) van de 55-plusser. Praktijk:  CLUBVORMING
, VOORBEELD CLUBVORMING, SPORTVORMEN & SPORT ONTWIKKELEN. Voor bronnen zie: LITERATUUR.


*LEREN & ONTWIKKELEN. Kernartikel 4 (leesniveau 1): Een leven lang bewegen leren en ontwikkelen!'. Kernartikel 4 (leesniveau 2): Leren & Ontwikkelen, een leven lang!

Praktijk: SPORT ONTWIKKELEN, SPORTVORMEN & CLUBVORMING. Voor bronnen zie: LITERATUUR
.

 Inhoudelijke aspecten van 'actieve leefstijl' en hun vindplaats zijn....

Fundamenteel niveau

Actieve, ondernemende, gezonde en zinvolle leefstijl hebben met taken op het gebied van werk, zorg, ontwikkeling, ontspanning. Een leven lang. Per levensfase zijn deze ‘totalen’ naar aard, omvang en intensiteit verschillend.
(Leren en) ontwikkelen is gericht op jezelf, op relaties met anderen, op samenwerken in en vernieuwen van omgevingen, inspireren van anderen door gedrag en opvattingen.
Het vereist zelf-, omgevings- en ontwikkelingsbesef die de eigen persoonlijke identiteit kenmerken en bijdragen aan het collectief bewustzijn.
Zie de links ‘Actieve leefstijl’ en ‘Clubvorming’ op de site
www.oldaction.nl .

Planningsniveau

Denken, (doelgericht) handelen, voelen en waarderen (betekenis geven aan…) en motorisch, cognitief-met inzicht, sociaal en affectief leren/ontwikkelen vormen één geheel.
Er is fysieke, mentale en sociale coördinatie in samenhang op een bepaald niveau.
Zelfstandig individueel én samen kunnen functioneren bij het leren, het leren hoe te leren én het leren hoe je anderen iets kunt leren. Ook al zijn er verschillende coördinatieniveaus.
Zie de links ‘Leren & Ontwikkelen’ en ‘Sport Ontwikkelen’ op de site
www.oldaction.nl .

Niveau van het praktisch handelen

Is fysiek (lichaam) en mentaal (bewustzijn) aanwezig in processen, functies, rollen en taken in gedrag of acties binnen omgevingen die een ‘totaal’ vormen.
Over een samenhangend geheel aan vaardigheden beschikken en kunnen toepassen. Streven naar optimaal ervaren en presteren. Omgaan met verschillen van elkaar door situaties op de mogelijkheden van elkaar af te stemmen c.q. onderling te regelen.
Zie de links ‘Anders Sporten’ en ‘Sportvormen’ op de site
www.oldaction.nl .

Elk artikel is op de volgende leesniveaus gebaseerd: (1) basisinformatie op mbo- niveau, aangeduid als niveau 1 en (2) verdiepende informatie op hbo- niveau, aangeduid als niveau 2
De informatie is bedoeld voor zowel de kartrekker, coördinator, leefstijlcoach, opleider en derde of vierdejaars mbo- of hbo-student of de 55-plusser. De aard van de tekst is geschreven op fundamenteel, plan- en/of praktijkniveau. Zo kunt u op basis van onderwerp en moeilijkheidsgraad zelf uw leesroute bepalen of gebruik maken van een leidraad (zie WERKWIJZE OA-Club).

Bedoeling van de teksten bij deze link....
1
Sociale innovatie voor de 55-plusser die 'anders' wil leven en sporten- Kernartikel 1! 
(versie december 2018)
OLDACTION is een beweging die streeft naar een sociale innovatie. De nieuwe generatie 55-plussers – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – kijkt ‘anders’ tegen het leven aan en gedraagt zich ‘anders’ dan de vooroorlogse generatie. Maar hoe ‘anders?’ Op lees- en planniveau 1. Dit artikel treft u ook aan bij OA-WERKWIJZE, ACTIEVE LEEFSTIJL en ANDERS SPORTEN.

2 Een leven lang bewegen-sporten & leren-ontwikkelen!'- Kernartikel 4A
(versie december 2018)
Leren & Ontwikkelen is, naast Bewegen & Sporten, van fundamenteel belang voor ons bestaan. Het zijn de pijlers van een fysiek, sociaal en mentaal actieve leefstijl. Dat bepaalt de kwaliteit van leven en dragen bij aan een optimaal presteren en ervaren op elk leefgebied. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van vele ‘totaalplaatjes’. Op lees-, fundamenteel & planniveau 1.
Zie verder Ontwikkelen van activerende omgevingen in 'clubs' voor 55 plussers .

3 Leren & Ontwikkelen, een leven lang! - Kernartikel 4B! 
(versie december 2018)
Leren en ontwikkelen doe je een leven lang. Bewust, maar vooral onbewust. Hier richten we ons vooral op de actieve leefstijl van de 55-plusser. Het zelf regelen en ontwikkelen binnen ‘clubverband’ staat centraal. Daarvoor is een samenhangend geheel van motorisch, sociaal-affectief en cognitief leren en ontwikkelen (ofwel: leren hoe te leren) nodig, om optimale ‘totaalplaatjes’ te verwerven. Bij dat 'leren hoe te leren' passen we schema’s, werkpatronen en vuistregels toe. 
Lees- en fundamenteel-/planniveau 2. Deze bijdrage is een verdere uitwerking van kernartikel 4A

4 Ontwikkelen van ’totaalbelevingen'  
(versie december 2018)
Omdat ‘lichaam, geest en omgeving’ een eenheid vormen, gedragen en ontwikkelen we ons als een fysiek-mentale ‘totaliteit’. Dat is de goede basis voor het beleven, leren en ontwikkelen van ‘totaalplaatjes’. Evolutie is de basis en door ‘levenskunst’ zijn we in staat om – gegeven mogelijkheden en omstandigheden – alleen én samen optimaal te presteren, te ervaren én omgevingen zo nodig activerend(er) te maken. Het ontplooien van een actieve leefstijl. Lees- en fundamenteel/planniveau 2.

5.1 OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 1- Opzet
en resultaten van 1999-2010 (versie oktober 2017)
 'Actief leren Onderwijzen' is als project en concept in de periode 1999 tot 2010 ontwikkeld voor het onderwijs (lichamelijke opvoeding bij het voortgezet onderwijs), (jeugd)sport en hbo-opleidingen voor vakleraren LO. Meerdere ontwikkelingsprojecten en -onderzoeken zijn in dit kader door professionele teams van ontwikkelaars(-onderzoekers) uitgevoerd. Ze vormen de basis voor het concept ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ en het project ’55-plus Sport & Leefstijl’. Op lees- en fundamenteel/planniveau 2. De tekst 5.1 t/m 5.3 is ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL & ANDERS SPORTEN.

5.2 OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 2- Opzet
 en aanpak van 2009 t/m 2016 (versie augustus 2017) 
Het  concept ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ en het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ zijn in de periode 2009 tot en met december 2016 ontwikkeld en op ‘mate van toepassing in de praktijk’ onderzocht. Deze site beschrijft de projectorganisatie, –aanpak en praktijktheorie van OLDACTION als ‘club’ én als ‘beweging’. De rapportage van het project is in deel 3 opgenomen. Op lees- en fundamenteel/planniveau 2.

5.3 OA- Rapportage projectontwikkeling 55-plus Sport & Leefstijl - Deel 3 – Rapportage periode 2010 t/m 2016 
(versie november 2018)
In dit deel geven we een overzicht van de uitgevoerde ontwikkel- en onderzoekacties en public relations van dit project. Het ‘ontwikkelen’ gebeurt van ‘onderaf’ door lokale kartrekkers, coördinatoren, leefstijlcoaches en de deelnemers zelf en van ‘bovenaf’ door mbo en hbo opleidingen - die aandacht hebben voor dit gebied en de 55-plus doelgroep. Het startpunt vormen de basispublicaties van 2010 en 2012. Er is een evaluatieve ‘stand van zaken’ opgenomen. Op Lees- en fundamenteel/ planniveau 2.