Anders Sporten
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Anders sporten – Eindversie: december 2016. Bijwerking tekst t/m december 2018.

Deze site geeft een 'totaalplaatje' van een ontwikkelde en onderzochte praktijktheorie op het gebied van '55-plus Sport & Leefstijl'. De pijlers hiervan zijn bewegen & sporten en leren & ontwikkelen om fysiek en mentaal actief te leven. Het concept 'Actief leren onderwijzen' is van 1998 t/m 2009 door verschillende groepen opleiders en vakleraren Lichamelijke Opvoeding ontwikkeld en onderzocht. Dat gebeurde bij de jeugd en jong volwassenen. Van 2009 t/m 2016 is 'Actief leven, bewegen en ontwikkelen' ontwikkeld en onderzocht bij ‘clubs’ van 55-plussers. Ook hierbij zijn veel opleiders van MBO’s en hogescholen op het gebied van sport en bewegen én lerarenopleidingen LO betrokken. De aandacht is vooral gericht op de nieuwe generatie senioren - geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig. Vanaf 2010 promoot en ontwikkelt OLDACTION, lokaal en landelijk, deze sociale innovatie.
Het project is in 2016 afgerond. De site blijft operationeel en voor iedereen toegankelijk. Teksten worden zo nodig geactualiseerd. Voor informatie over de projectontwikkeling van ’55-plus Sport & Leefstijl’ zie de lokale en landelijke ontwikkelingsonderzoeken bij
ACTIEVE LEEFSTIJL of  WERKWIJZE OA-CLUB. 

De opzet van de OLDACTION-site is als volgt…..
*
HOME & LEESWIJZER-NIEUWSBRIEF geven de structuur van het concept ‘actief leven, sporten en ontwikkelen’ op deze site aan. Er zijn drie centrale links, waarin vier kernteksten zijn opgenomen, namelijk 

*
ACTIEVE LEEFSTIJL. Kernartikel 1: Sociale innovatie voor de 55-plusser die 'anders' wil sporten en leven.  Kernartikel 2: Fysiek, sociaal én mentaal actief leven. Daarnaast enkele artikelen die aspecten van ACTIEVE LEEFSTIJL verder uitwerken. De INTRO bij deze link helpt u verder. Praktijk: CLUBVORMING,  & VOORBEELD CLUBVORMING. Voor bronnen zie: LITERATUUR. 


*
ANDERS SPORTEN. Kernartikel 3: Het 'anders' sporten (en leven) van de 55-plusser en enkele artikelen die aspecten van ANDERS SPORTEN nader uitwerken. Aansluitende praktijkuitwerkingen zijn te vinden bij CLUBVORMING, VOORBEELD CLUBVORMING, SPORTVORMEN & SPORT ONTWIKKELEN.
Bij WERKWIJZE OA-CLUB treft u de opzet en rapportage van de onderzoeken. Voor bronnen: zie
LITERATUUR.
Dagelijks fysiek-mentaal actief leven, sporten én ontwikkelen is de kern van wat die ‘nieuwe’ generatie 55-plussers graag wil. Deze wil ‘anders bewegen en sporten’ dan de vooroorlogse generatie.  ‘Anders’ betekent voor haar…. (1) sportgericht, (2) zelfstandig in een bij voorkeur (3) zelf samengestelde 55-plus ‘club’, (4) optimaal beleven, leren én ontwikkelen, (5) op maat en onderling met aangepaste regels afgestemd op het niveau van de groep en de individuele sporter, (7) in een gemengde lokale ‘club’ van mannen én vrouwen met verschillend niveau en interesse, (8) zonder en met fysieke beperkingen.

*LEREN & ONTWIKKELEN. Kernartikel 4 (leesniveau 1): Een leven lang bewegen leren en ontwikkelen!'. Kernartikel 4 (leesniveau 2): Leren & Ontwikkelen, een leven lang! . Praktijk: SPORT ONTWIKKELEN. Voor bronnen zie: LITERATUUR.

 Inhoudelijke aspecten van de actieve leefstijl en de vindplaats zijn....

Fundamenteel niveau

Actieve, ondernemende, gezonde en zinvolle leefstijl hebben met taken op het gebied van werk, zorg, ontwikkeling, ontspanning. Een leven lang. Per levensfase zijn deze ‘totalen’ naar aard, omvang en intensiteit verschillend.
(Leren en) ontwikkelen is gericht op jezelf, op relaties met anderen, op samenwerken in en vernieuwen van omgevingen, inspireren van anderen door gedrag en opvattingen.
Het vereist zelf-, omgevings- en ontwikkelingsbesef die de eigen persoonlijke identiteit kenmerken en bijdragen aan het collectief bewustzijn.
Zie de links ‘Actieve leefstijl’ en ‘Clubvorming’ op de site
www.oldaction.nl .

Planningsniveau

Denken, (doelgericht) handelen, voelen en waarderen (betekenis geven aan…) en motorisch, cognitief-met inzicht, sociaal en affectief leren/ontwikkelen vormen één geheel.
Er is fysieke, mentale en sociale coördinatie in samenhang op een bepaald niveau.
Zelfstandig individueel én samen kunnen functioneren bij het leren, het leren hoe te leren én het leren hoe je anderen iets kunt leren. Ook al zijn er verschillende coördinatieniveaus.
Zie de links ‘Leren & Ontwikkelen’ en ‘Sport Ontwikkelen’ op de site
www.oldaction.nl .

Niveau van het praktisch handelen

Is fysiek (lichaam) en mentaal (bewustzijn) aanwezig in processen, functies, rollen en taken in gedrag of acties binnen omgevingen die een ‘totaal’ vormen.
Over een samenhangend geheel aan vaardigheden beschikken en kunnen toepassen. Streven naar optimaal ervaren en presteren. Omgaan met verschillen van elkaar door situaties op de mogelijkheden van elkaar af te stemmen c.q. onderling te regelen.
Zie de links ‘Anders Sporten’ en ‘Sportvormen’ op de site
www.oldaction.nl .


Elk artikel is op de volgende leesniveaus gebaseerd: (1) basisinformatie op mbo- niveau, aangeduid als niveau 1 en (2) verdiepende informatie op hbo- niveau, aangeduid als niveau 2.
De informatie is bedoeld voor een kartrekker, coördinator, leefstijlcoach, opleider en derde of vierdejaars mbo- of hbo-student of de 55-plusser zelf.
De aard van de tekst is geschreven op fundamenteel, plan- en/of praktijkniveau. Zo kunt u op basis van onderwerp en moeilijkheidsgraad zelf uw leesroute bepalen of gebruik maken van de leesleidraad bij WERKWIJZE OA-CLUB.

Bedoelingen van de volgende teksten zijn....
1
Basisboek SOM-Sporten op Maat voor 55-plus Sport & Leefstijl (versie december 2016)
Beschrijving van kernpunten van het sportgericht, zelfstandig, optimaal op maat sporten in een gemengde club van mannen en vrouwen, met verschillende prestatie- en conditieniveaus en van zowel gezonde sporters als zij die fysieke beperkingen hebben. Op Lees- en planniveau 1.

Sociale innovatie voor de 55-plusser die 'anders' wil leven en sporten - Kernartikel 1 
(versie december 2018)
 
OLDACTION is een beweging die een sociale innovatie nastreeft. De nieuwe generatie 55-plussers – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – kijkt ‘anders’ tegen het leven aan en gedraagt zich ‘anders’ dan de vooroorlogse generatie. Maar hoe ‘anders?’ Het streven is een leven lang optimaal te presteren en ervaren. Op lees- en planniveau 1
Dit artikel treft u ook aan bij OA-WERKWIJZE, ACTIEVE LEEFSTIJL en LEREN EN ONTWIKKELEN.

Het 'anders' sporten (en leven) van de 55-plusser Kernartikel 3
(versie december 2018)

De nieuwe generatie 55-plussersen en met name de nu 55 tot 75 jarigen, wil fysiek én mentaal actief, gezond en zinvol leven. Dat betekent dagelijks gevarieerd en op meerdere gebieden ‘bewegen én sporten’ én veel ‘leren én ontwikkelen’. Dat alles een leven lang, zelfstandig- zelfsturend-zelfverantwoordelijk én elkaar begeleidend in vele naar aard verschillende 55-plus ‘clubs. Het streven is vooral optimaal te presteren op persoonlijke maat. De aard of inhoud van activiteiten én de ‘wijze van deelnemen’ daaraan zijn beide van groot belang. Op lees- en planniveau 1-2.


Ontwikkel jezelf, een leven lang, en allround. 
(versie juni 2018)
Een leven lang optimaal presteren en ervaren is op vele gebieden en op elk prestatieniveau mogelijk. Onder andere op dat van sport & bewegen. De basis hiervoor is een allround fysieke en mentale coördinatieontwikkeling door veelvormig en veelzijdig sporten én bewegen (of bezig zijn). Op lees- en planniveau 1.


Naar M(eer)S(port)v(oor)O(ouderen)(MSvO) voor de 55 tot 75 jarigen 
(versie december 2016)
De ‘nieuwe’ generatie kan zelf - alleen en samen - een eigen ‘club’ vormen en het sporten onderling regelen en verder ontwikkelen. Ze heeft immers voldoende sportervaring opgedaan. Deze site geeft aanvullende informatie over de toepassing van het ‘wat, hoe en waarom’. De verschillen tussen dat meer zelfstandig onderling sporten (met een kartrekker) en andere aanbieders zijn hier beschreven. Lees- en praktijkniveau 1. Zie ook bij SPORT ONTWIKKELEN .

Bundeling van belangen in sport en samenleving, op lokaal niveau! 
(versie december 2016)
De 55-plus clubs, netwerken of leefgemeenschappen kunnen op zich en binnen verschillende organisatorische verbanden (zoals sportverenigingen) worden gevormd. Kenmerkend is de ruimte die deelnemers en kartrekker krijgen om meer zelf vorm en inhoud aan hun ‘club’ te geven. De mate dus waarin ze zelf en samen hun activiteit of taak kunnen regelen en ontwikkelen. Daarvoor is een 'bundeling van belangen' in sport en samenleving gewenst.  Lees- en praktijkniveau 1.


7.1
OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 1- Opzet en resultaten van 1999-2010 (versie oktober 2017)
 'Actief leren Onderwijzen' is als project en concept van 1999 tot en met 2010 ontwikkeld voor het onderwijs (lichamelijke opvoeding bij het voortgezet onderwijs), (jeugd)sport en hbo-opleidingen voor vakleraren LO. Meerdere ontwikkelingsprojecten en -onderzoeken zijn in dit kader door professionele teams van ontwikkelaars(-onderzoekers) uitgevoerd. Ze vormen de basis voor het latere concept ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ en het project ’55-plus Sport & Leefstijl’. De artikelen 7.1 t/m 7.3 zijn ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL & LEREN EN ONTWIKKELEN. Op lees- en fundamenteel/planniveau 2.

7.2
OA- Ontwikkelingsonderzoek 55-plus Sport & Leefstijl. Deel 2- Opzet en aanpak 2009 t/m 2016 
(versie augustus 2017)

Het  concept ‘Actief leven, sporten en ontwikkelen’ en het project ’55-plus Sport & Leefstijl’ zijn in de periode 2009 tot en met december 2016 ontwikkeld en op ‘mate van toepassing in de praktijk’ onderzocht. Deze site beschrijft de projectorganisatie, –aanpak en praktijktheorie van OLDACTION als ‘club’ én als ‘beweging’. bestaat uit een concept/praktijktheorie-beschrijving. De rapportage van het project is in deel 3 opgenomen. Op lees- en fundamenteel/planniveau 2.

7.3 
OA- Rapportage projectontwikkeling 55-plus Sport & Leefstijl - Deel 3 2010 t/m 2016 
(versie november 2018)
In dit deel geven we een overzicht van de uitgevoerde ontwikkel- en onderzoekacties en public relations voor 55-plus Sport & Leefstijl. Het ‘ontwikkelen’ gebeurt van ‘onderaf’ door lokale kartrekkers, coördinatoren, leefstijlcoaches en de deelnemers zelf en van ‘bovenaf’ door mbo en hbo opleidingen - die aandacht hebben voor dit gebied en de 55-plus doelgroep. De praktijktheorieontwikkeling is verder uitgewerkt en ontwikkeld. Startpunt zijn de basispublicaties van 2010 en 2012. Er is een evaluatieve ‘stand van zaken’ opgenomen. Tekst is ook te vinden bij ACTIEVE LEEFSTIJL. Lees- en fundamenteel/ planniveau 2.

7.4 
Rapportage lokaal ontwikkelingsonderzoek 2009-2013 - Ermelo 
(versie juni 2013)
Dit is een voorbeeld van een lokaal ontwikkelingsonderzoek. Zie ook bij CLUBVORMING. Op lees- en fundamenteel/planniveau 2