Anders Sporten
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Anders sporten
Eindversie: december 2016. Bijwerking tekst t/m december 2019.


Deze site geeft een 'totaalplaatje' van een ontwikkelde en onderzochte praktijktheorie op het gebied van '55-plus Sport & Leefstijl'. De pijlers hiervan zijn bewegen & sporten en leren & ontwikkelen om fysiek en mentaal actief te leven. 
Het concept 'Actief leren onderwijzen' is van 1998 t/m 2009 door verschillende groepen opleiders en vakleraren Lichamelijke Opvoeding ontwikkeld en onderzocht. Dat gebeurde bij de jeugd en jong volwassenen.
Van 2009 t/m 2016 is 'Actief leven, bewegen en ontwikkelen' ontwikkeld en onderzocht bij ‘clubs’ van 55-plussers. Ook hierbij zijn veel opleiders van MBO’s en hogescholen op het gebied van sport en bewegen én lerarenopleidingen LO betrokken. De aandacht is hier met name gericht op de nieuwe generatie senioren - geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig. Vanaf 2010 promoot en ontwikkelt OLDACTION, lokaal en landelijk, deze sociale innovatie. Het project is in 2016 afgerond. Vele teksten zijn tot en met december 2019 geactualiseerd. De OA-site blijft voorlopig nog operationeel en voor iedereen toegankelijk. Informatie over de projectontwikkeling van ’55-plus Sport & Leefstijl’ en van lokale en landelijke ontwikkelingsonderzoeken treft u onder andere aan bij de link 
WERKWIJZE OA-CLUB. 

De kern van het OLDACTION-concept kent drie thema's …..

1 Intro ACTIEVE LEEFSTIJL

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' leven, bewegen en sporten!

Kernartikel 2 Fysiek, mentaal en sociaal actief leven!
Kernartikel 3B
Optimaal op maat presteren  en ervaren!

Voor praktijkuitwerkingen CLUBVORMING ; VOORBEELD CLUBVORMING. …en andere artikelen…
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

2 Intro ANDERS SPORTEN

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: ‘anders’ sporten!
Kernartikel 3A Het 'anders' sporten van de 55-plusser
Voor praktijkuitwerkingen SPORTVORMEN ; SPORT ONTWIKKELEN. …en andere artikelen….
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

3 Intro LEREN & ONTWIKKELEN.

Kernartikel 1 Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten, bewegen en leven!
Kernartikel 4 (leesniveau 1) Een leven lang bewegen-sporten & leren-ontwikkelen!'
Kernartikel 5 (leesniveau 2)
Leren & Ontwikkelen, een leven lang!  …en andere artikelen….

Voor praktijkuitwerkingen SPORT ONTWIKKELEN.
Voor geraadpleegde bronnen
LITERATUUR.

Dagelijks fysiek-mentaal actief leven, sporten én ontwikkelen is de kern van wat die ‘nieuwe’ generatie 55-plussers graag wil. Deze wil ‘anders bewegen en sporten’ dan de vooroorlogse generatie. 
‘Anders’ betekent voor haar…. (1) sportgericht, (2) zelfstandig in een bij voorkeur (3) zelf samengestelde 55-plus ‘club’, (4) optimaal beleven, leren én ontwikkelen, (5) op maat en onderling met aangepaste regels afgestemd op het niveau van de groep en de individuele sporter, (7) in een gemengde lokale ‘club’ van mannen én vrouwen met verschillend niveau en interesse, (8) zonder en met fysieke beperkingen.

Elk artikel is op de volgende leesniveaus gebaseerd: 1 basisinformatie op mbo- niveau, aangeduid als niveau 1 en 2 verdiepende informatie op hbo- niveau, aangeduid als niveau 2. De informatie is bedoeld voor een kartrekker, coördinator, leefstijlcoach, opleider en derde of vierdejaars mbo- of hbo-student of de 55-plusser zelf. De aard van de tekst is geschreven op fundamenteel, plan- en/of praktijkniveau. Zo kunt u op basis van onderwerp en moeilijkheidsgraad zelf uw leesroute bepalen of gebruik maken van de leesleidraad bij WERKWIJZE OA-CLUB.

Bedoelingen van de volgende teksten zijn....
1
Basisboek SOM-Sporten op Maat voor 55-plus Sport & Leefstijl (versie december 2016)
Beschrijving van kernpunten van het sportgericht, zelfstandig, optimaal op maat sporten in een gemengde club van mannen en vrouwen, met verschillende prestatie- en conditieniveaus en van zowel gezonde sporters als zij die fysieke beperkingen hebben. Op Lees- en planniveau 1.

Sociale innovatie voor de 55-plusser: 'anders' sporten en leven - Kernartikel 1! 
(versie september 2019)
 
OLDACTION is een beweging die streeft naar sociale innovatie. Het project Sport & Leefstijl voor de 55-plusser is een project daarvan. . De nieuwe generatie 55-plussers – geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig – kijkt ‘anders’ tegen het leven aan en gedraagt zich‘anders’ dan de vooroorlogse generatie. Hoe ‘anders’ is dat? De nu 55 tot 75-jarigen zijn meer betrokken bij de samenleving, vitaler, ondernemender en meer op samenwerkend beleven, leren én ontwikkelen gericht. Op vele gebieden willen ze optimaal (blijven) presteren. Ze functioneren zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk en staan zo lang ‘midden in de samenleving’. Actief leven doen we steeds langer, gezonder en zinvoller.
Op Lees- en planniveau 1.  Dit artikel treft u ook aan bij ACTIEVE LEEFSTIJL, ANDERS SPORTEN en LEREN EN ONTWIKKELEN.

'Anders' sporten (optimaal, breed, met diepgang) door de 55-plusser Kernartikel 3
(versie januari 2020)

De nieuwe generatie 55-plussers en met name de nu 55 tot 75 jarigen, wil fysiek, sociaal én mentaal actief, gezond en zinvol leven. Dat betekent zo mogelijk dagelijks gevarieerd en op meerdere gebieden ‘bewegen én sporten’ én veel ‘leren én ontwikkelen’. En dat een leven lang zelfstandig- zelfsturend-zelfverantwoordelijk, alleen én samen optimaal presteren. Zowel de inhoud als de ‘wijze van deelnemen’ is hierbij van belang.  Op lees- en planniveau 1-2.


Ontwikkel jezelf, een leven lang, en allround. 
(versie juni 2018)
Een leven lang optimaal presteren en ervaren is op vele gebieden en op elk prestatieniveau mogelijk. Onder andere op dat van sport & bewegen. De basis hiervoor is een allround fysieke en mentale coördinatieontwikkeling door veelvormig en veelzijdig sporten én bewegen (of bezig zijn). Op lees- en planniveau 1.


Naar M(eer)S(port)v(oor)O(ouderen)(MSvO) voor de 55 tot 75 jarigen 
(versie december 2016)
De ‘nieuwe’ generatie kan zelf - alleen en samen - een eigen ‘club’ vormen en het sporten onderling regelen en verder ontwikkelen. Ze heeft immers voldoende sportervaring opgedaan. Deze site geeft aanvullende informatie over de toepassing van het ‘wat, hoe en waarom’. De verschillen tussen dat meer zelfstandig onderling sporten (met een kartrekker) en andere aanbieders zijn hier beschreven. Lees- en praktijkniveau 1. Zie ook bij SPORT ONTWIKKELEN .

Bundeling van belangen in sport en samenleving, op lokaal niveau! 
(versie december 2016)
De 55-plus clubs, netwerken of leefgemeenschappen kunnen op zich en binnen verschillende organisatorische verbanden (zoals sportverenigingen) worden gevormd. Kenmerkend is de ruimte die deelnemers en kartrekker krijgen om meer zelf vorm en inhoud aan hun ‘club’ te geven. De mate dus waarin ze zelf en samen hun activiteit of taak kunnen regelen en ontwikkelen. Daarvoor is een 'bundeling van belangen' in sport en samenleving gewenst.  Lees- en praktijkniveau 1.

 

Bij de link WERKWIJZE OA CLUB/ 55 PLUS SPORT & LEEFSTIJL treft u in vier delen de ontwikkelingsonderzoeken aan, die in de periode 2009 tot en met 2018 zijn uitgevoerd. Op lees- en fundamenteel niveau 2.