Edwin Timmers
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot



Dr. Edwin Timmers

Geboren: 26 november 1944 te Rotterdam.
Beroepsloopbaan. Van 1968 tot medio 1972 opgeleid tot vakleraar LO aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Van 1972 tot medio 1984 leraar Lichamelijke Opvoeding in het voortgezet onderwijs aan een scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO in Harderwijk. Later ''t Slingerbos'.
Na pedagogiek MO-A studeerde ik van 1976 tot 1980 Onderwijskunde – bijvak Gymnologie - aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Beide in de avonduren.
Van 1984 tot en met 2006 werkte ik aan de Groningse Academie voor Lichamelijke Opvoeding in verschillende functies, zoals: conrector, onderwijscoördinator, afdelingsdirecteur, docent spel én bewegingsdidactiek, onderwijs- en vakdidactisch ontwikkelaar/onderzoeker. De ALO van toen heet nu: Instituut voor Sportstudies en is een van de opleidingen aan de Hanzehogeschool Groningen. In 2004 voltooide ik mijn promotie aan de Universiteit van Tilburg met als onderwerp ‘Krachtig opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs’. Promotor prof. dr. Paul de Knop.   
Tijdens mijn VO- en ALO- periode heb ik meestal samen met collega’s of vakgroepen vele programma’s en leermaterialen voor LO (voortgezet onderwijs) en spelsporten voor de jeugd ontworpen. Toepassing en resultaat zijn nader onderzocht. Mede op basis daarvan zijn vele artikelen in vakbladen en internationale (vak)tijdschriften geschreven en zijn vele lezingen en nascholingen gegeven. Gedurende 24 jaar was ik redactielid van de ‘Lichamelijke Opvoeding’/KVLO, de landelijke vakorganisatie. Vanaf 1978 zijn vele projecten uitgevoerd en is met vele vakgroepen c.q. vaksecties LO aan het ontwerpen en toepassen van werkplannen gewerkt.

Mijn praktijkervaring. Voetbal, judo, honkbal en atletiek zijn lange tijd, naast wandelen (Vierdaagse van Nijmegen), zwemmen, mountainbiken en hardlopen, mijn meest favoriete activiteiten. Als trainer-coach functioneerde ik vele jaren bij voetbal en judo. Vanaf mijn 55e zijn mountainbiken, wandelen, zwemmen, kano’ en, skiën, schaatsen, floorball (vorm van indoorhockey) en indoor-baseball mijn favoriete sporten. Nu - anno 2018 - beperk ik me tot de eerste drie duuractiviteiten. In het kader van OLDACTION heb ik vele ’55-plus clubs’ lokaal en landelijk opgezet. Zie bij OA-WERKWIJZE.

Ontwikkelen van ‘actief, gezond en zinvol leven’. Een actieve leefstijl promoot ik niet alleen, maar probeer dat ook zelf in praktijk te brengen. ‘Sporten/Bewegen’ en ‘Leren/Ontwikkelen’ zijn een leven lang de pijlers. Deze veranderen per levensfase, maar de essentie niet. Het ‘samenwerken’ in clubs, groepen of netwerken draagt nadrukkelijk bij aan dat actief en ontwikkelgericht zijn. En dat coördineren of daarin als kartrekker functioneren stimuleert je als mens en – naar ik hoop – ook anderen. Een actieve, gezonde en zinvolle leefstijl draagt bij aan het relatief langer en gelukkiger oud kunnen worden. De pijlers bij deze leefstijl zijn veronderstellen de drive tot een fysiek én mentaal optimaal  willen presteren. Het betekent dagelijks op eigen niveau sporten, aanpassen en op niveau functioneren én een blijven investeren in jezelf, in de relaties met .. inclusief het inspireren van anderen en in omgevingen. De rode draad is steeds het zelfstandig alleen én samen (als groep, ‘club’ of netwerk) 'beleven, leren & ontwikkelen' én het creëren van (leer- en werk)activerende ontwikkelomgevingen.


Ontwikkelen en onderzoeken. Een beroep bevordert de ontwikkeling van het professioneel handelen en praktijkgericht ontwikkelingsonderzoek (vooral in evaluatieve en reflectieve zin) is daar een belangrijk onderdeel van.
1 Eerst is hierbij de aandacht gericht op je eigen handelen en in interactie met anderen. Bijvoorbeeld: leerlingen, studenten, sporters, 55-plussers, …..
2 Later is dat meer gericht op het ‘samen handelen’ – hier - als vakgroep binnen een school, opleiding of als ‘club’ van 55-plussers binnen of buiten een bestaande organisatie.  Ontwikkelingsonderzoek gebeurt dan vooral in teamverband.
3 De gerichtheid kan zich verder verruimen tot de ontwikkeling van een beroep/vak of als ‘sociale innovatie’. Hier de actieve leefstijl van de 55-plusser. Ook dan is sprake van samenwerkend leren met anderen, zoals: kartrekkers, coördinatoren of leefstijlcoaches. 
Ik heb al deze gerichtheden gepraktiseerd.

Zoals uit deze OLDACTION-site blijkt zijn praktijken en theorieën in vele projecten door groepen ontwikkelaars-onderzoekers getoetst. ‘Actief leren onderwijzen’ en ‘Actief leren leven, sporten en ontwikkelen’ zijn elkaar opeenvolgend en in publicaties en pdf-bestanden beschreven (zie ook OA-WERKWIJZE). Het heeft betrekking op Lichamelijke Opvoeding in het voortgezet onderwijs, opleiding van vakleraren LO, jeugd(spel)sport coaching en training en actieve leefstijlontwikkeling van 55-plussers.
Hoe inhouden/activiteiten/programma’s én aanpakken/methoden – de bewegings- en sportdidactiek - werken, is op mijn vakgebied en die van de sport het meest relevant, maar vindt nauwelijks plaats. Het ontbreekt aan geld, tijd, interesse, noodzaak en organisaties die dit willen uitvoeren c.q. stimuleren. Vakleraren en vakgroepen, sporttrainers, leerlingen, studenten en sporters zijn er wel in geïnteresseerd en hebben hier ook veel belang bij. Universitaire onderzoeksinteresse was en is ook in de toekomst, niet te verwachten. Het moet dus van lerarenopleidingen in het hbo komen, die interesse hebben in de opleiding van professionals op het gebied van levenslange ‘actieve leefstijlontwikkeling’.

In 2009 is OLDACTION als ‘club’ opgezet om een beweging op het gebied van sociale innovatie – op dat gebied - op te starten. Ik functioneerde hierin als projectleider, coördinator-kartrekker, ontwikkelaar-onderzoeker én eindredacteur van de OA-site. Van 2009 tot medio 2013 ben ik kartrekker-coördinator van meerdere 55-plus sport- en ontwikkelclubs in mijn woonplaats geweest. Zie VOORBEELD CLUBVORMING. Maar ook een landelijke ontwikkeling is nagestreefd. Zie CLUBVORMING, de crux van een geslaagde innovatie. Het OA-project 55-plus Sport & Leefstijl eindigt in 2016. De site blijft voorlopig bestaan en wordt steeds geactualiseerd.

Samenwerkend leren en ontwikkelen. Ik heb van veel collega’s – op verschillende niveaus en werkgebieden - het nodige geleerd. Je ‘staat immers ook altijd op de schouders van voorgangers en (kritische) medestanders. Ontwikkelen is iets persoonlijks maar ook altijdbreed gedragen teamwork’. Je maakt plannen, programma’s of methoden, voert ze samen uit, kijkt naar de opbrengst en stelt ook weer samen bij. Leren en ontwikkelen vraagt om didactische kennis en kunde over hoe te leren en te ontwikkelen en dat moet je samen, in een ‘club’ doen. Daar ben je nooit te oud voor, blijf je actief en draag je een klein beetje bij aan 'sociaal veranderen' in deze wereld.