Opleiding en kwaliteit ontwikkelen
Afdrukken print contact contact lettergrootte:standaard groot

Kansen voor een leefstijlcoach 

Samenvatting
. Binnen het ‘nieuwe’ sporten is de rol van deelnemer (eigen sport- en beweegplan), maar ook die van coördinator (lokaal beleidsplan) en kartrekker (sportplan voor de groep) van belang. De leefstijlcoach (leefstijlactieplan voor een groep(je)) combineert die rollen. Een professional zal zich op dit werkgebied van 55-plus Sport & Leefstijl, in nauwe samenspraak met betrokkenen, blijven ontwikkelen. Het regelmatig met deelnemers samen evalueren en reflecteren houd de ‘richting’ erin.

Lees- en plan-/praktijkniveau 1 & 2 voor een leefstijlcoach.


Voordat we het hebben over rol en taken van een leefstijlcoach, eerst iets over de kansen van een leefstijlcoach. Eind februari werd het evenement BOOST your LIFE 2015 in ’s-Hertogenbosch gehouden. In de aanbevelingsfolder troffen we de volgende citaten aan…..

‘Dertigduizend koopkrachtige babyboomers willen alles uit hun leven halen.’
‘Het roer om. Dat is de behoefte van steeds meer vijftigplussers. Sommigen zitten op een traditioneel spoor, anderen willen gewoon eens wat anders. Senioren voelen zich steeds jonger, hebben MBO+ niveau, een goed inkomen, vermogen en zijn actief. Ze willen vooruit denken, grenzen verleggen, nieuwe doelen bereiken en nieuwe uitdagingen aangaan voor een vernieuwende, mooie tweede helft van hun leven. Mensen tussen vijftig en vijfenzestig jaar, ook wel youngsters genoemd, willen vandaag de dag bewuste keuzes maken en alles uit het leven halen. A brand new Day, a brand new Live! ‘
‘Het gaat om uitdagingen om anders te leven…persoonlijke verzorging, mode, het vinden van een partner, een nieuwe carrière, studie, sport, hobby, financiële planning zoals pensioenvoorziening, een gezonde levensstijl, vitaliteit en voeding’….’om anders te wonen’…’om je wereld te vergroten’….’Nederland telt meer dan zes miljoen vijftigplussers, over zes jaar zeven miljoen. Vier van de zes zijn jonger dan 65 en deze groep groeit de komende jaren fors. Tegelijkertijd worden we steeds ouders en blijven we steeds jonger. En….de vijftigplussers hebben – gemiddelde genomen – de financiële middelen. De woning is afbetaald, de kinderen zijn de deur uit en ze hebben een goed inkomen en ambitie’. ‘Ouderen van nu staan midden in de maatschappij en leveren er een belangrijke bijdrage aan. Vroeger was je al oud als jij vijftig, zestig was. De senioren van nu zijn anders, actiever, leven bewuster’. ‘Mensen willen op alle fronten regie over hun leven houden. Als senioren optimaal gebruik maken van hun levenservaring, kennis en kunde, dan kunnen zijzelf en de hele samenleving daar heel veel plezier van hebben. Dan geef echt een ‘boost’ aan je leven!’
De leefstijlcoach richt zich bij voorkeur op een groepje 55-plussers om met hen een leefstijlarrangement te ontwerpen. 

Deelnemen aan veranderen door de 55-plusser met een actieve leefstijl betekent…..
1 deelnemen aan en zelf inhoud en vorm geven aan meerdere, naar aard gevarieerde 55-plus clubs, groepen, netwerken of leefgemeenschappen;
2 plannen en projecten ontwerpen om structuur aan je bestaan te geven; deze hebben betrekking op werk, zorg, ontspanning en ontwikkeling; tijdbesteding, tijdbeleving en tijdverdeling zijn in balans;
3 relatief veel aandacht en tijd besteden aan ‘bewegen/sporten’ en ‘leren/ontwikkelen’;
4 ontwerpen, uitvoeren en ontwikkelen van ‘totaalplaatjes’ van activiteiten, thema's of taken (fysiek én mentaal; motorisch, sociaal én cognitief);
5 schetsen van persoonlijke interessegebieden in ‘concepten’ en deze op basis van reflecties en evaluaties blijven ontwikkelen;
6 ontwikkelen van een persoonlijk ‘life review’, een algemeen totaalbeeld of ‘stand van zaken’ om de drie of vijf jaar.


Een nadere toelichting leest u bij: 
Fysiek en mentaal actief leven & Levenskunst en leefstijl.

Ook voor de leefstijlcoach gaat het vaak om het regelen en/of ontwikkelen ten behoeve van een of meer cliënten. Naast de opzet van 55-plus clubs, netwerken of leefgemeenschappen is de koppeling aan leefstijlarrangementen aan te bevelen. Bijvoorbeeld een jaarabonnement met bezoek aan verschillende evenementen, sportieve reizen in eigen land en daar buiten onder de noemer van ‘expedities’, enkele clubdeelnames, bezoek aan een 50-plus beurs en lezingen op meerdere niveaus en over meerdere onderwerpen, muziek- en modeshows e.d.

De nieuwe generatie zal daar zelf invulling aan willen geven. Velen hebben daarvoor de kwaliteiten en de ervaring. Maar enige ondersteuning is nooit weg. Zo zijn in het hbo en mbo vele opleidingen actief op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl en zorgen ze uiteindelijke leiden ze een mogelijk grote groep professionals op dit gebied op. Velen gaan daadwerkelijk volledig of deels en vroeg of laat met onze doelgroep samenwerken en hun aanjagende rol is van belang.
Nu nog zijn onze ‘ideale clubs’ slechts hier en daar te vinden. Er is nog veel terrein te winnen. En….het zal worden ervaren als een sociale vernieuwing omdat de nieuwe generatie 55-plussers ‘anders’ wil leven en ook ‘anders’ ouder worden. Dat zal in het volgende totaalplaatje zijn samen te vatten …..


’Ik wil fysiek en mentaal actief en ondernemend zijn op het gebied van (vrijwilligers)werk, zorg, ontspanning (onder andere: sporten en bewegen) en ontwikkeling, zoals ik dat al mijn hele leven ben. Mijn tijdbesteding en beleving is in balans. Naast mijn gezin, familie en vrienden, stel ik sociale contacten met - onder andere generatiegenoten - in clubs, netwerken of leefgemeenschappen, zeer op prijs. De hiermee samenhangende taken en activiteiten zijn afgestemd op mijn mogelijkheden (op maat). Binnen alle clubs wil ik beleven, leren en – op de langere termijn mezelf en samen met anderen - ontwikkelen. Ik probeer op veel gebieden optimaal te presteren. Het zelf en samen regelen en ontwikkelen van activiteiten, motiveert mij. Een kartrekker stimuleert ons daarbij. De groep wil het verder zelf doen. Condities voor ons functioneren creëren we zo mogelijk zelf. Door takenverdeling zorgen we voor gelijkwaardige inbreng van iedereen. We houden rekening met interesses en mogelijkheden van elkaar en proberen een samenwerkend leren en ontwikkelen te realiseren. Dit doen we mede op basis van een rol- en/of takenverdeling. We helpen en coachen elkaar in de regelmatige ontmoetingen. Optimaal participeren doet een beroep op je (motorisch) doelgericht en (cognitief) strategisch handelen. Het vereist een inspanning op driekwart van je persoonlijk maximaal coördinatievermogen. Een brede of allround ontwikkeling van de coördinatie is aan te bevelen.
Met deze intenties is ontwikkeling in een sportclub, een studie- of ontwikkelclub en/of een hobby-/culturele club mogelijk. Het geeft ontspanning omdat de activiteit én de wijze van deelnemen je plezier doen. Dit alles gebeurt in een 55-plus club, waaraan iedereen kan deelnemen: mannen en vrouwen, met verschillen in kennis of ervaring, met goede en matige basismogelijkheden. De groep zorgt voor een (mentaal) veilige, verantwoorde en activerende leefomgeving’.


Vanuit een visie op het 55-plus Sport & Leefstijlgebied maakt een kartrekker in samenspraak met de deelnemers een activiteitenplan. Een coördinator een lokaal beleidsplan en een leefstijlcoach regelt en ontwikkelt allerlei (leefstijl)arrangementen. Hij brengt ze vooral lokaal/regionaal in praktijk. Dat verhoogt de kans dat deelnemers elkaar kennen of elkaar later gemakkelijk weer kunnen ontmoeten. Een coördinator en leefstijlcoach is in staat kartrekkers en deelnemers zo te begeleiden dat ze zelf keuzes maken bij het organiseren en ontwikkelen van activiteiten en op zo’n manier dat het voor hen op maat, optimaal en zelfstandig vorm en inhoud is te geven. Bij elke club gaat het om beleving, maar ook leren en ontwikkelen. En dat is bijvoorbeeld bij een reisclub prima te regelen. Met niveau- en interesseverschillen zal rekening moeten worden gehouden.


Een professionele ‘begeleider of kartrekker van 55-plussers’ is in staat zichzelf in zijn of haar beroep verder te ontwikkelen. Op deze site is bij WERKWIJZE een ‘Leidraad Zelfontwikkeling’ te vinden gericht op de al doende verdere ontwikkeling van kwaliteiten/competenties 
Voor derde en vierdejaars studenten van mbo- en hbo-opleidingen, die ook actief zijn op het gebied van 55-plus Sport & Leefstijl, is een informatief leerpakket gratis te downloaden. Dat pdf-bestand is te vinden bij (ORG) Samenwerking met mbo & hbo opleidingen .
De verantwoording en toepassing van het voorgaande is in twee publicaties beschreven: ‘Sport op maat (2010). Handreikingen voor een fysiek en mentaal actieve leefstijl van je 35e tot je 100 ‘ en vooral: ‘Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e (2012). Een praktische filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling’. Nieuwegein: ARKO Sports Media. Een samenvattende beschrijving is te vinden bij: Basisboek SOM-Sporten op Maat voor 55-plus Sport & Leefstijl  en Basisboek ALO2- Activo's ....etc. voor 55-plus Sport & Leefstijl